Regulamin platformy FinCrafters

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Operatora, w tym prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki umowy, której przedmiot będzie obejmował świadczenie Usług w ramach Platformy.
 2. Operator jest uprawniony do sporządzania i wprowadzania odrębnych regulaminów związanych z Platformą, oferowanymi Usługami, akcjami organizowanymi przez siebie lub we współpracy z Partnerami. W takim przypadku niniejszy Regulamin stanowi integralną część regulaminu odrębnego.
 3. Operator informuje, że w ramach Usług udostępnia zasoby swoich systemów teleinformatycznych w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług, jak również administruje Platformą. Ponadto Operator nie świadczy żadnych innych usług w imieniu własnym, jak również nie jest pośrednikiem w zawieraniu jakichkolwiek umów. 
 4. Zawierając Umowę dotyczącą korzystania z Platformy, Użytkownik powinien mieć świadomość, że:
 1. Przedstawione Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe mają wyłącznie charakter edukacyjny i informacyjny oraz służą przybliżeniu Użytkownikowi zagadnień związanych z finansami osobistymi i inwestowaniem, a także stanowią prywatne opinie ich autorów.
 2. Operator ani Eksperci nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. nie przygotowują w oparciu o potrzeby Użytkowników i ich sytuację indywidualnych rekomendacji dotyczących transakcji na konkretnych instrumentach finansowych, a także żadne przedstawiane Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe nie mogą być interpretowane jako sugerowanie Użytkownikom strategii inwestycyjnej dotyczącej konkretnych instrumentów finansowych.
 3. Każdy Użytkownik samodzielnie ocenia swoje potrzeby i sytuację oraz samodzielnie tworzy własną strategię inwestycyjną, a Operator i Eksperci zapewniają mu wyłącznie wiedzę i ogólne narzędzia. Operator oraz Eksperci nie prowadzą profilowania Użytkowników, ani nie wydają im żadnego indywidualnego podsumowania, analizy, lub interpretacji wyników przeprowadzonej samooceny.
 4. Operator za pośrednictwem Platformy nie świadczy żadnych usług związanych z inwestowaniem, w szczególności z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
 5. Prezentowane Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe nie mają na celu promowania ani zachęcania do nabycia wskazanych w nich instrumentów finansowych, ani nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentów finansowych. Ewentualne decyzje inwestycyjne podejmowane przez Użytkowników na własny rachunek na podstawie tych informacji powinny zostać poprzedzone indywidualną analizą i oceną ryzyka inwestycyjnego. Użytkownik akceptuje, że Operator ani Eksperci nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne Użytkownika, ani za szkody lub straty poniesione przez Użytkowników w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie prezentowanych informacji.
 6. Udostępniane Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści tych materiałów.
 7. Użytkownik korzysta z Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, w szczególności wówczas, gdy samodzielnie wykorzysta te informacje na potrzeby inwestowania na rynku kapitałowym i finansowym.
 8. Operator nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych zapewnień, że korzystanie z Platformy na potrzeby działań inwestycyjnych, które będą podejmowane samodzielnie przez Użytkownika, przyniesie jakikolwiek zysk.
 9. Operator nie gwarantuje, że korzystanie z Platformy spełni wszelkie subiektywne oczekiwania dotyczące Platformy, jakie może żywić Użytkownik w związku z Platformą (np. oczekiwania dotyczące uzyskania określonych zysków w przyszłości).

§ 2.
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. Aktualizacja aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Operator i która jest niezbędna do zachowania zgodności Usług Cyfrowych z Umową;
 2. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Platformy, zawieszanie się Platformy całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Platformy lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Platformy;
 3. blokada konta Użytkownika — przez „blokadę konta Użytkownika” należy rozumieć działania, które polegają na uniemożliwieniu Użytkownikowi korzystania z Platformy w przypadkach wskazanych w Regulaminie;
 4. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Użytkownik jest zobowiązany zapłacić Operatorowi za Subskrypcję;
 5. dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Sezon – przez Sezon należy rozumieć wydanie treści edukacyjnych w określonym czasie, obejmujące 6 (słownie: sześć) miesięcy od dnia rozpoczęcia danego Sezonu. Wszystkie Sezony rozróżniane są datami, w których trwa dany Sezon. Pojedynczy Okres Subskrypcji pokrywa się z czasem trwania pojedynczego Sezonu; 
 7. Ekspert – przez „Eksperta” należy rozumieć osobę współpracującą z Operatorem, która tworzy i udostępnia Użytkownikom określone Treści Cyfrowe w ramach Platformy;
 8. E-zapłata – zapłata Ceny za Usługę Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
 9. funkcjonalność — przez „funkcjonalność” należy rozumieć pojedyncze zadanie możliwe do wykonania w ramach Platformy; 
 10. godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 12:00 do 16:00 w dni robocze;
 11. hasło —  przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Platformy;
 12. Klient Biznesowy — przez „Klienta Biznesowego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną wyposażoną w zdolność prawną, która zawiera Umowę z Operatorem w celu umożliwienia korzystania z Platformy osobom wskazanym przez Klienta Biznesowego (np. swoim pracownikom i współpracownikom);
 13. Konsument — przez „Konsumenta” należy rozumieć osobę fizyczną zawierającą z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 14. konto Użytkownika — przez „konto Użytkownika” należy rozumieć konto utworzone przez Użytkownika na Platformie;
 15. login — przez „login” należy rozumieć indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, pozwalające dokonać jego identyfikacji, wykorzystywane przy korzystaniu z Platformy. W przypadku systemów teleinformatycznych Operatora standardowo jest to adres e-mail podany przez Użytkownika;
 16. Moduł Społecznościowy — przez „Moduł Społecznościowy” należy rozumieć funkcjonalności Platformy o charakterze społecznościowym, które umożliwiają interakcje pomiędzy Użytkownikami; 
 17. naprawa —  przez „naprawę” należy rozumieć działania Operatora polegające na usunięciu przyczyny zdarzenia, które mają za zadanie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy;
 18. obsługa zdarzenia —  przez „obsługę zdarzenia” należy rozumieć całościowe, kompleksowe i spójne działania, jakie są podejmowane przez Operatora na potrzeby usunięcia przyczyny zdarzenia, zgodnie z przyjętym wewnętrznym schematem postępowania;
 19. Okres Próbny — przez „Okres Próbny” należy rozumieć czas, przez jaki Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Platformy w celu wypróbowania jej funkcjonalności oraz przydatności, z prawem Użytkownika do odzyskania Opłaty, jeżeli w Okresie Próbnym zrezygnuje z trwającej Subskrypcji. W sytuacji, gdy Użytkownik nie skorzysta z prawa do odzyskania opłaty, Okres Próbny zawiera się w Okresie Subskrypcji;
 20. Okres Rozliczeniowy — przez „Okres Rozliczeniowy” należy rozumieć okresy, za jakie Użytkownik jest zobowiązany wnosić Opłaty za Subskrypcję. Okres Rozliczeniowy może pokrywać się z Okresem Subskrypcji, ale może być również krótszy (np. wynosić jeden miesiąc), zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora;
 21. Okres Subskrypcji — przez „Okres Subskrypcji” należy rozumieć oznaczony czas, przez jaki Użytkownik może korzystać z Platformy w ramach Subskrypcji;
 22. Operator —przez „Operatora” należy rozumieć FBO Rozwój Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Słupecka 2A/15, 02-309 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000941975, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, posługującą się numerem NIP 7011067081, REGON 520839154, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 zł;
 23. Opłaty — przez „Opłaty” należy rozumieć wszelkie świadczenia pieniężne należne Operatorowi z tytułu świadczenia Usług, w szczególności Cenę, jaką należy zapłacić za Subskrypcję;
 24. Partner — przez „Partnera” należy rozumieć przedsiębiorcę, który współpracuje z Operatorem, i we własnym zakresie może świadczyć własne usługi lub dostarczać towary na rzecz Użytkowników, jak również oferować usługi Operatora w ramach swojej działalności (np. prowadzonego serwisu internetowego lub sklepu);
 25. Platforma — przez „Platformę” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą „FinCrafters” należący do Operatora, który jest dostępny za pomocą strony internetowej https://fincrafters.pl , jej rozszerzeń i subdomen i w ramach którego Operator udostępnia zasoby teleinformatyczne Użytkownikom, w tym Treści Cyfrowe i Usługi Cyfrowe; 
 26. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) —przez „Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (PNPK)” należy rozumieć przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chce zawrzeć Umowę z Operatorem bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a jednocześnie Umowa nie ma dla niego charakteru zawodowego;
 27. Rozporządzenie MAR – przez „Rozporządzenie MAR” należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
 28. reakcja — przez „reakcję” należy rozumieć wszelkie pojedyncze działania Operatora, które będą zmierzać do prawidłowej obsługi zdarzenia;
 29. Regulamin —  przez „Regulamin” należy rozumieć niniejszy Regulamin;
 30. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Operatora lub Użytkownika;
 31. Subskrypcja — przez „Subskrypcję” należy rozumieć indywidualny, odpłatny dostęp Użytkownika do Platformy przez Okres Subskrypcji (z uwzględnieniem Okresu Próbnego);
 32. Treści Cyfrowe — przez „Treści Cyfrowe” należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności nagrania audio, karty pracy, transkrypcje, materiały wizualne, pliki do druku, e-booki, webinary, oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane na Platformie;
 33. Treści Użytkownika — przez „Treści Użytkownika” należy rozumieć wszelkie dane wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania z Platformy, w szczególności z Modułu Społecznościowego;
 34. Usługi — przez „Usługi” należy rozumieć Usługi Cyfrowe lub usługi Elektroniczne;;
 35. Usługi Cyfrowe –  przez „Usługi Cyfrowe” należy rozumieć usługi pozwalające Użytkownikowi na:
  a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Użytkownika lub innych użytkowników Platformy;
  c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 36. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie usługi elektroniczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 po. 344, z późn. zm.), które są świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Platformy;
 37. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć umowę o świadczenie Usług przez Operatora na rzecz Użytkownika;
 38. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć osobę fizyczną korzystającą z Platformy we własnym imieniu lub z upoważnienia Klienta Biznesowego. W przypadku, gdy Umowę zawiera Klient Biznesowy, postanowienia Regulaminu dotyczą zarówno Klienta Biznesowego, jak i osoby, która korzysta z Platformy z upoważnienia Klienta Biznesowego; 
 39. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Platformy, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 40. zdarzenie —przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię lub błąd w ramach Platformy;
 41. zewnętrzny dostawca — przez „zewnętrznego dostawcę” należy rozumieć każdą osobę trzecią, niebędącą Operatorem, która dostarcza na potrzeby wykonania Umowy jakiekolwiek towary lub usługi, w szczególności oprogramowanie wykorzystywane w ramach Platformy oraz usługi niezbędne do funkcjonowania Platformy.

[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

§ 3.
Przedmiot Umowy

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia ustalonych Usług na rzecz Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z przeznaczeniem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie — odpłatnie lub nieodpłatnie. 
 2. Informacje na temat odpłatności lub nieodpłatności określonych Usług są zamieszczone bezpośrednio na Platformie lub przekazywane Użytkownikom w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z cennikiem, np. poprzez przesłanie wiadomości e-mail z cennikiem.
 3. Korzystanie z Platformy w ramach Subskrypcji jest co do zasady odpłatne i wymaga uiszczania Opłat zgodnie z informacjami podawanymi przez Operatora.

§ 4.
Zawarcie Umowy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Operatora na temat zasad wykonywania Umowy, postanowieniami Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Operator ma prawo przyjąć, że Użytkownik dopełnił powyższych wymagań. 
 2. Każdy Użytkownik przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, lub przy użyciu innych środków.
 3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 2.
 4. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług, które są zawarte na stronach internetowych Operatora lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.
 5. Na potrzeby zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu przez Użytkownika — poprzez odpowiednie oświadczenie składane np. za pomocą check-boksa lub w sposób dorozumiany, poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług (nieodpłatnych) w ramach Platformy. 
 6. W zależności od rodzaju wybranych Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  a) w przypadku Usług Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług cyfrowych;
  b) w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych;
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Operator wskazuje, że:
  a) Umowy, które dotyczą Usług Cyfrowych, są umowami o świadczenie usług cyfrowych, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  b) do Umów, które nie dotyczą Usług Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 5.
Okres Próbny

 1. Operator może dać Użytkownikom możliwość przetestowania Platformy przez Okres Próbny. Jeżeli Operator nie wskazał inaczej, Okres Próbny wynosi 30 dni od momentu uruchomienia Subskrypcji.
 2. Informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić, aby skorzystać z Okresu Próbnego, a także dodatkowych wymaganiach związanych z Okresem Próbnym są podane na Platformie przed rozpoczęciem korzystania z Okresu Próbnego przez Użytkownika. 
 3. Użytkownik może wykorzystać Okres Próbny maksymalnie jeden raz. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik próbuje ponownie uzyskać Okres Próbny pomimo wykorzystania wcześniejszego Okresu Próbnego, Operator jest uprawniony do zablokowania konta Użytkownika na zasadach przewidzianych w § 13.
 4. Okres Próbny jest odpłatny, co oznacza, że warunkiem uruchomienia Okresu Próbnego jest uiszczenie Opłaty za Subskrypcję w pełnej wysokości. Użytkownikowi przysługuje jednak prawo do rezygnacji z Subskrypcji, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia Okresu Próbnego. W przypadku skutecznej rezygnacji z Subskrypcji po Okresie Próbnym Operator zwraca Użytkownikowi Opłaty uiszczone przy uruchamianiu Subskrypcji. 
 5. Korzystanie z Okresu Próbnego nie podlega łączeniu z uprawnieniami specjalnymi ani z akcjami specjalnymi, jeśli Operator nie wskazał inaczej.

§ 6.
Zakup Subskrypcji

 1. Aby uzyskać dostęp do Platformy, Użytkownik jest zobowiązany nabyć Subskrypcję, na maksymalnie 2 Sezony z rzędu. Informacje o rozpoczęciu danego Sezonu, zasadach realizacji Sezonu, wysokości Opłat oraz możliwych Okresach Rozliczeniowych są podawane przez Operatora na Platformie, stronach internetowych zarządzanych przez Operatora, w mediach społecznościowych, a także newsletterach przesyłanych przez Operatora lub Partnerów.
 2. Zakup Subskrypcji jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem Platformy, po uruchomieniu sprzedaży Subskrypcji przed rozpoczęciem danego Sezonu — Operator nie przewiduje możliwości nabywania Subskrypcji innymi kanałami, np. poprzez zawarcie umowy przez pocztę elektroniczną, a także poza wyznaczonymi okresami sprzedażowymi. W szczególności Użytkownik nie może przystąpić do korzystania z Usług po rozpoczęciu danego Sezonu. 
 3. Aby nabyć Subskrypcję, Użytkownik jest zobowiązany:
  a) wybrać płatność kartą płatniczą i wypełnić formularz zamówienia Subskrypcji;
  b) podpiąć kartę płatniczą zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami;
  c) sprawdzić poprawność i kompletność danych;
  d) zatwierdzić formularz za pomocą odpowiedniego przycisku. „Zamawiam i płacę” lub przycisku o podobnej treści. 
 4. Zawarcie Umowy dotyczącej Subskrypcji następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika przycisku „Zamawiam i płacę”.
 5. Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy najpóźniej w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik nabywa Subskrypcję przed dniem oficjalnej premiery Platformy – w przypadku nabycia Subskrypcji przed dniem oficjalnej premiery Platformy Użytkownik otrzymuje dostęp do Platformy w dniu oznaczonym przez Operatora jako dzień uruchomienia Platformy.

§ 7.
Okres Subskrypcji

 1. Subskrypcja jest dostępna dla Użytkownika przez wybrany Okres Subskrypcji, który w każdym przypadku wynosi 6 lub 12 miesięcy (z przerwami na wakacje oraz ferie, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Operatora). Każdy Okres Subskrypcji jest liczony od momentu uruchomienia Subskrypcji. 
 2. Jeżeli Użytkownik nie przedłuży Subskrypcji przed upływem Okresu Subskrypcji wynoszącego 6 lub 12 miesięcy, Subskrypcja wygasa automatycznie wraz z upływem Okresu Subskrypcji. Przed wygaśnięciem Subskrypcji Operator dwukrotnie prześle wiadomość e-mail z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji (na 14 dni, a drugą na 24 godziny przed upływem Okresu Subskrypcji). Zdania poprzedzające stosuje się odpowiednio do każdego kolejnego Okresu Subskrypcji, o jaki Subskrypcja zostanie przedłużona przez Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy Operator wprowadził możliwość nabywania Subskrypcji z miesięcznym Okresem Rozliczeniowym, Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne Okresy Subskrypcji, dopóki Użytkownik nie zrezygnuje z Subskrypcji. 
 4. Jeżeli Użytkownik nie chce kontynuować Subskrypcji przez następne Okresy Subskrypcji, zgodnie z ust. 3, najpóźniej w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji powinien zrezygnować z Subskrypcji. Rezygnacja z Subskrypcji następuje poprzez zalogowanie się do konta Użytkownika na Platformie i skorzystanie z przycisku rezygnacji w zakładce „Subskrypcje”.
 5. W przypadku wygaśnięcia Subskrypcji lub  rezygnacji z Subskrypcji Subskrypcja wygasa w ostatnim dniu Okresu Subskrypcji, a Użytkownik traci dostęp do zawartości Platformy następnego dnia po wygaśnięciu Subskrypcji. 
 6. Operator może:
  a) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z przypomnieniem o upływającym Okresie Subskrypcji lub zbliżającym się Okresie Rozliczeniowym;
  b) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o wygaśnięciu Subskrypcji;
  c) zaoferować możliwość nabycia nowej Subskrypcji lub przedłużenia dotychczasowej Subskrypcji;
  d) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o premierach; 
  e) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o nowych współpracach z Partnerami i Ekspertami;
  f) przesyłać wiadomości e-mail lub powiadomienia systemowe z informacją o nowych funkcjonalnościach.

[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z PLATFORMY]

§ 8.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Platformy

 1. Platforma ma charakter edukacyjny i została stworzona przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom Usług Cyfrowych i Treści Cyfrowych związanych z finansami osobistymi oraz inwestowaniem. Platforma jest platformą społecznościową, gdzie Użytkownicy wspierani przez Operatora, Ekspertów i innych Użytkowników będą nabywać i wdrażać wiedzę dotyczącą finansów osobistych i inwestowania, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Użytkownik podejmuje decyzje związane z inwestowaniem samodzielnie i na własne ryzyko.
 2. Korzystanie z Platformy umożliwia Użytkownikom między innymi:
  a) zapoznanie się z Usługami, które świadczy Operator;
  b) zawarcie Umowy;
  c) założenie konta Użytkownika w celu korzystania z określonych funkcjonalności Platformy;
  d) korzystanie z Modułu Społecznościowego;
  e) otrzymywanie zautomatyzowanych przypomnień i powiadomień;
  f) zarządzanie swoim profilem, w tym podanie linków do profili społecznościowych i strony internetowej;
  g) realizację określonych ścieżek programowych w ramach danego Sezonu, po dokonaniu podziału Użytkowników na grupy w zależności od stopnia zaawansowania;
  h) udział w spotkaniach on-line z Ekspertami oraz innymi Użytkownikami (z możliwością zadawania pytań na żywo);
  i) zapoznawanie się z zapisem spotkań on-line (bez możliwości zadawania pytań na żywo).
 3. Platforma może również służyć do polecania lub sprzedaży towarów i usług Partnerów i Ekspertów. W takim przypadku zasady dokonywania sprzedaży zostaną określone w odrębnym regulaminie sprzedaży.
 4. Platforma w żaden sposób nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym do celów świadczenia usług maklerskich, w szczególności doradztwa inwestycyjnego ani działalności polegającej na udostępnianiu rekomendacji inwestycyjnych lub informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
 5. Operator dostarcza Platformę w modelu „as is”, tzn. “taka jaka jest”, co Użytkownik akceptuje. Operator nie daje gwarancji, że Platforma będzie w pełni odpowiadała wszystkim potrzebom Użytkowników, jak również nie zapewnia, że za pomocą Platformy będzie możliwe zrealizowanie wszystkich celów, o których mowa w ust. 1, oczekiwanych przez Użytkowników. Operator jest zobowiązany wyłącznie dostarczyć Platformę i świadczyć Usługi zgodne z Regulaminem. 
 6. Z uwagi na to, że Platforma stanowi system teleinformatyczny Operatora, Operator może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Platformy oraz zapewnienie świadczenia Usług na jak najwyższym poziomie.
 7. W ramach rozwoju Platformy, zgodnie z ust. 6, Operator może w szczególności:
  a) dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach Platformy;
  b) wprowadzić Platformę na inny rodzaj urządzeń;
  c) wprowadzić do obrotu aplikację mobilną umożliwiającą dostęp do Platformy
  d) może zmienić aplikację / system, na którym będzie udostępniana Platforma lub zbudować własny system teleinformatyczny.
 8. Jeżeli działania Operatora, o których mowa w ust. 7, nie wpływają w sposób istotny na prawa i obowiązki Użytkowników, działania te nie wymagają zmiany Regulaminu.

§ 9.
Wymagania techniczne dotyczące Platformy

 1. Przed zawarciem Umowy Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić, czy spełnia minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z Platformy, o których mowa w ust. 2.
 2. Do korzystania z Platformy wymagane jest co najmniej:
  a) System operacyjny: nie niższy niż Windows 10, nie niższy niż MacOS „Big Sur”.
  b) Przeglądarka Użytkownika powinna mieć włączoną obsługę JavaScript, CSS, HTML5 oraz opcję „cookies” w Serwisie PCS. Wspierane przeglądarki to Chrome oraz Firefox.
  c) połączenie z siecią Internet,
  d) posiadanie aktywnej skrzynki e-mail;
 3. Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. 
 4. Jeżeli na potrzeby korzystania z Platformy (lub jej poszczególnych funkcjonalności) konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika innych wymagań technicznych, innych niż wskazane w ust. 2-3, Operator poinformuje o tym Użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w ramach Platformy.

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

§ 10.
Podstawowe zasady korzystania z Platformy

 1. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym loginu i hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie loginu i hasła osobom nieuprawnionym jest surowo zabronione. Udostępnienie loginu i hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Platformy oraz świadczenia Usług przez Operatora, w związku z czym stwierdzenie przez Operator, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług, w tym blokadą konta Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym login i hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Operatora. Operator po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta Użytkownika. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Platformy będzie możliwy po dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Operatora w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Operatora. 
 4. Użytkownik, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, nie może korzystać z Platformy, a także Usług:
  a) w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem, w szczególności w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Użytkowników;
  b) w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności poprzez popełnienie przestępstwa;
  c) w celu przesyłania niezamówionych informacji handlowych, pozostałego spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  d) w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Operatora.
 5. Użytkownik nie może podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych Użytkowników.

§ 11.
Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Operator świadczy Usługi z zachowaniem należytych standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług. 
 2. Pomimo podejmowania przez Operatora środków, o których mowa w ust. 1, każdy Użytkownik powinien posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet. 
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą między innymi złośliwe oprogramowanie, wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; programy śledzące działania Użytkownika; spam; phishing; włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika przy użyciu narzędzi hakerskich.
 4. Aby przeciwdziałać zagrożeniom, o których mowa w ust. 3, Użytkownik powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa — np. w postaci programu antywirusowego, zapory sieciowej, stosowania mechanizmów szyfrujących, regularnej konserwacji stosowanych urządzeń, poszerzanie wiedzy na temat zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem.

[ROZDZIAŁ V: KONTO UŻYTKOWNIKA ORAZ JEGO BLOKADA LUB USUNIĘCIE]

§ 12.
Konto Użytkownika na Platformie

 1. Użytkownik może posiadać konto Użytkownika, które pozwala korzystać w pełny sposób z funkcjonalności dostępnych na Platformie. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika w każdym przypadku jest zakładane przez Operatora w sposób zautomatyzowany (konto Użytkownika jest tworzone automatycznie przez system po złożeniu zamówienia). Po założeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia konta Użytkownika na podany adres e-mail.
 3. Założenie konta Użytkownika w inny sposób niż wskazany w ust. 2 co do zasady nie jest możliwe. Operator nie udostępnia Platformy Użytkownikom, którzy nie posiadali uprzednio Subskrypcji — Użytkownicy, którzy wcześniej posiadali Subskrypcję, po wygaśnięciu Okresu Subskrypcji mają prawo w dalszym ciągu korzystać z konta Użytkownika, w szczególności na potrzeby odnowienia Subskrypcji i przywrócenia dostępu do Platformy.
 4. Operator  może dopuścić logowanie do Platformy za pomocą konta należącego do Użytkownika w ramach innych systemów teleinformatycznych (np. Facebook, Google), jednak nie jest do tego zobowiązany. W przypadku wprowadzenia takiej funkcjonalności Użytkownik, przed skorzystaniem z Platformy, jest zobowiązany zalogować się do zewnętrznego konta użytkownika zgodnie z poleceniami. 
 5. Platforma jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, co oznacza, że zabronione jest zakładanie konta Użytkownika przez osobę mającą poniżej 18 lat. W przypadku założenia konta Użytkownika przez osobę mającą mniej niż 18 lat za wszystkie szkody związane z korzystaniem z Platformy przez takiego Użytkownika odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inni przedstawiciele ustawowi.
 6. Operator w każdej chwili przysługuje prawo weryfikacji, czy Użytkownik jest osobą pełnoletnią. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przedstawić Operatorowi, na wyraźne żądanie Operatora, dowód ukończenia 18 lat. 
 7. Operator może odmówić utworzenia konta Użytkownika w przypadku:
  a) powzięcia przez Operatora uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Użytkownika lub prawdziwości podanych przez niego danych;
  b) stwierdzenia przez Operatora, że Użytkownik ma poniżej 18 lat;
  c) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika po usunięciu jego konta Użytkownika przez Operatora za naruszenie Regulaminu — jeżeli usunięcie konta Użytkownika nastąpiło w okresie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy przed dniem ponownej rejestracji;
  d) ponownej rejestracji tego samego Użytkownika w celu ponownego skorzystania z Okresu Próbnego.
 8. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności.

§ 13.
Blokada konta Użytkownika lub usunięcie konta Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Platformy niezgodnie z Regulaminem, Operator może:
  a) dokonać blokady konta Użytkownika, na czas określony lub nieokreślony;
  b) trwale usunąć konto Użytkownika;
  w zależności od okoliczności danej sprawy.
 2. Blokada konta Użytkownika może nastąpić w sytuacji, gdy:
  a) Użytkownik naruszył postanowienia § 10;
  b) istnieje podejrzenie, że Użytkownik nie ukończył 18 lat i jednocześnie nie dostarczył dowodu ukończenia 18 lat;
  c) odnosi się do innych Użytkowników w sposób obraźliwy, wulgarny lub w inny sposób niezgodny z dobrymi obyczajami;
  d) korzysta z funkcjonalności Platformy niezgodnie z Regulaminem;
  e) próbuje uzyskać Usługę podstępem lub bez obowiązku zapłaty;
  f) podszywa się pod jakąkolwiek osobę trzecią;
  g) Użytkownik nie uiścił Opłaty za Subskrypcję.
 3. Operator jest uprawniony do trwałego usunięcia konta Użytkownika w przypadku:
  a) blokady konta Użytkownika trwającej dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni;
  b) upływu Okresu Subskrypcji;
  c) upływu Okresu Próbnego.
 4. Zastosowanie blokady konta Użytkownika lub trwałe usunięcie konta Użytkownika z powodu naruszeń Regulaminu jest możliwe po umożliwieniu Użytkownikowi złożenia wyjaśnień dotyczących zarzucanego naruszenia, przy czym udzielenie wyjaśnień przez Użytkownika powinno nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Operatora — z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Operator nie jest zobowiązany umożliwić Użytkownikowi złożenie wyjaśnień w sytuacji, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności Użytkownika, a także w przypadku, gdy wstrzymanie blokady lub usunięcia konta Użytkownika może grozić Operatorowi lub osobie trzeciej szkodą albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia Operatora do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej, dalszego naruszenia chronionych dóbr osoby trzeciej itp.).
 6. W czasie blokady konta Użytkownika Użytkownik nie może:
  a) korzystać z Usług wymagających aktywnego konta Użytkownika;
  b) założyć nowego konta Użytkownika;
  c) stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta Użytkownika;
  d) podejmować dalszych prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta Użytkownika.
 7. Cofnięcie blokady konta Użytkownika po jej zastosowaniu przez Operatora jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Użytkownik złoży wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestanie naruszeń Regulaminu, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta Użytkownika. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta Użytkownika jest skuteczne usunięcie przez Użytkownika skutków tych naruszeń.
 8. W przypadku, gdy Operator otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Użytkownik, Operator jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych na koncie Użytkownika, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta Użytkownika oraz usunięcie treści zamieszczonych przez Użytkownika. 
 9. W przypadku wskazanym w ust. 8 Operator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej. Po powiadomieniu Użytkownika Operator nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.

[ROZDZIAŁ VI: PRZERWY W DZIAŁANIU PLATFORMY ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

§ 14.
Prace serwisowe i konserwacyjne

 1. Operator dokłada starań, by zapewnić dostęp do Platformy przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, jednakże dostęp do Platformy może ulec ograniczeniu w przypadku:
  a) awarii lub błędów;
  b) prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację systemów teleinformatycznych, serwerów itp.;
  c) wystąpienia siły wyższej;
  d) działań osób trzecich, w tym ingerencji w działanie Platformy;
  e) innych okoliczności, niezależnych od Operator.
 2. Operator będzie informował Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu, tj. co najmniej 8 godzin. Operator będzie się starać, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy. 
 3. Operator nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców, w szczególności dostawcę oprogramowania Platformy lub operatorów płatności.

§ 15.
Wsparcie techniczne

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy — w rozsądnych granicach.
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Użytkownika, w szczególności w jego miejscu zamieszkania lub siedzibie. 
 3. W celu skorzystania ze wsparcia technicznego Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce „Pomoc techniczna”, „FAQ” lub zakładce spełniającej podobną funkcję. 
 4. W przypadku, gdy informacje uzyskane zgodnie z ust. 3 okażą się niewystarczające, Użytkownik powinien przekazać opis problemu Operatorowi — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fincrafters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (formularz kontaktowy).
 5. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Operatora poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 16.
SLA

Operator gwarantuje dostępność Platformy przez co najmniej 90% czasu w roku kalendarzowym. Jeżeli okresy przerw w działaniu Platformy będą przekraczać te wartości, Użytkownikowi przysługuje rekompensata w postaci 10% zniżki na kolejny Okres Subskrypcji.

§ 17.
Procedura zgłoszeń Użytkownika i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące:
  a) awarii;
  b) błędów;
  mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fincrafters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (formularz kontaktowy).
 2. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii lub błędu, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików takich jak zrzuty ekranu lub nagranie ekranu prezentującego błąd. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Operatorowi w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia Operator dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  a) odmowie przyjęcia zgłoszenia Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
  b) usunięciu zgłoszonej awarii lub błędu — jeżeli rzeczywiście wystąpiły;
  c) zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy.
 4. W przypadku zgłoszenia awarii lub błędu, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 3, Operator jest zobowiązany podać Użytkownikowi informację o planowanych działaniach. 
 5. Operator ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług, konto Użytkownika oraz uprawnienia Użytkownika, jeżeli jest to konieczne do usunięcia awarii lub błędu.
 6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika. 
 7. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami wymagają zgłoszenia na adres elektroniczny kontakt@fincrafters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (formularz kontaktowy).
 8. Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania na Platformy wszelkich zmian zgłaszanych przez Użytkownika, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Platformy i innych modyfikacji o istotnym charakterze.

[ROZDZIAŁ VII: USŁUGI]

§ 18.
Ogólne zasady dotyczące korzystania z Platformy

 1. Operator zobowiązuje się do świadczenia Usług ze starannością, jakiej można oczekiwać od podmiotu prowadzącego platformy edukacyjne. W ramach Umowy Operator jest zobowiązany w szczególności do zapewnienia dostępu do Platformy i związanych z nią Usług Cyfrowych oraz zamieszczonych tam Treści Cyfrowych, które można odsłuchiwać, odczytywać lub pobierać (pobranie Treści Cyfrowych jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do oznaczonych Treści Cyfrowych). 
 2. Jednocześnie Operator nie gwarantuje, że dostępne Usługi lub Treści Cyfrowe będą w pełni odpowiadały oczekiwaniom Użytkownikom oraz umożliwią osiągnięcie wszystkich celów założonych przez Użytkowników, np. w zakresie własnego rozwoju osobistego i finansowego lub w zakresie własnych decyzji inwestycyjnych lub realizowanych własnych strategii inwestycyjnych.
 3. Operator jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  a) zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do potrzeb Użytkowników, dostosowanie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  b) zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  c) Operator poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  d) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Operator jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  e) jeżeli zmiana w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Usługach Cyfrowych lub Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Użytkownikowi, gdy Operator zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, na zasadach sprecyzowanych w Regulaminie. 
 5. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz związanych z nią Usług i Treści Cyfrowych wyłącznie na potrzeby własnego rozwoju osobistego oraz rozwijania swoich kompetencji. Zamieszczone Treści Cyfrowe nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej Użytkownika, w szczególności odsprzedawane osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem. 
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Platforma opiera się na współpracy oraz wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy Ekspertami i Użytkownikami, a także wzajemnym zaufaniu. W związku z tym Użytkownik jest zobowiązany powstrzymywać się od działań, które mogłyby naruszyć zaufanie Ekspertów lub innych Użytkowników do siebie nawzajem, w szczególności poprzez wynoszenie treści poza Platformę, ujawnianie treści spotkań on-line, postów i innych informacji osobom trzecim. 
 7. Użytkownik przy korzystaniu z Usług gwarantuje, że:
  a) nie wykonuje żadnych działań zabronionych, które są przewidziane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. 2022 poz. 593, z późn. zm.), a w szczególności gwarantuje, że środki pieniężne przekazywane w ramach Opłat nie będą pochodziły z prania brudnych pieniędzy;
  b) nie będzie korzystał z Usług w celu uzyskania pomocy na potrzeby popełnienia czynu zabronionego przez prawo;
  c) nie będzie korzystał z Usług w celu bezprawnego uszczuplenia jakichkolwiek należności publicznoprawnych, np. w celu popełnienia przestępstwa karnoskarbowego.
 8. Użytkownik zobowiązany jest powstrzymywać się od działań, które mogłyby zostać potraktowane jako udzielanie indywidualnych rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego lub udostępnianie rekomendacji inwestycyjnych lub informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.

§ 19.
Zasady wykonywania Usług

 1. Uzyskanie dostępu do funkcjonalności Platformy wymaga uprzedniego zakupu Subskrypcji — bezpośrednio przez Użytkownika lub pośrednio przez Klienta Biznesowego. 
 2. Po aktywowaniu Subskrypcji Użytkownik może korzystać z dostępnych Usług, w tym również brać udział w spotkaniach on-line w wyznaczonych terminach, pracować w grupie Użytkowników pod nadzorem Eksperta, zapoznawać się z Treściami Cyfrowymi, a także korzystać z Modułu Społecznościowego (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona na Platformie). 
 3. Usługę Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Użytkownik lub fizyczne albo wirtualne urządzenie, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali dostęp do Usługi Cyfrowej.
 4. Operator świadczy Usługi Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Usługi Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Usługi Cyfrowej — chyba że w opisie Usługi Cyfrowej zostanie wyraźnie wskazane, że Usługa Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Usługi Cyfrowej w późniejszym terminie.

§ 20.
Treści Cyfrowe

 1. Operator udostępnia w ramach Platformy Treści Cyfrowe, które są przygotowywane przy pomocy osób zaangażowanych przez Operatora, w szczególności Ekspertów. O rodzaju, liczbie oraz częstotliwości zamieszczania Treści Cyfrowych decyduje Operator w porozumieniu z zaangażowanymi osobami, w szczególności Ekspertami. 
 2. Operator zamieszcza na Platformie informacje o Treściach Cyfrowych, które będą dostępne w ramach Sezonu. W przypadku, gdy Treści Cyfrowe nie będą dostępne od razu, lecz będą pojawiać się sukcesywnie (np. w związku z podzieleniem Sezonu na moduły), Operator przekaże Użytkownikom informacje na temat szacowanych terminów dodawania Treści Cyfrowych. 
 3. Niektóre z Treści Cyfrowych, takie jak np. webinary, warsztaty on-line, mogą być tworzone podczas odrębnego wydarzenia, organizowanego przy udziale osób zaangażowanych przez Operatora, w szczególności Ekspertów. W takim przypadku Użytkownik powinien wziąć udział w wydarzeniu w terminie wskazanym przez Operatora. Jeżeli Użytkownik nie będzie mógł wziąć udziału w wydarzeniu osobiście, będzie miał możliwość zapoznać się z zapisem wydarzenia po jego zakończeniu, o ile Operator będzie rejestrował wydarzenie. Jeżeli Operator nie będzie rejestrował wydarzenia, Użytkownik nie będzie posiadał możliwości zapoznania się z tą Treścią Cyfrową.
 4. W ramach Subskrypcji Użytkownik otrzymuje dostęp do Treści Cyfrowych, które są aktualnie dostępne na Platformie. Treści Cyfrowe mogą być zamieszczane na czas oznaczony lub nieoznaczony. Jeżeli przy danej Treści Cyfrowej nie została zamieszczona informacja, że dana Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, przyjmuje się, że została ona dodana na czas nieoznaczony. Na zamieszczenie Treści Cyfrowej na czas oznaczony mogą mieć wpływ takie kryteria, jak:
  a) aktualność poruszanych treści;
  b) czas, na jaki Ekspert tworzący daną Treść Cyfrową udzielił Operatorowi licencji;
  c) popularność danej Treści Cyfrowej wśród Użytkowników;
  d) opinie na temat tej Treści Cyfrowej (opinie mogą pochodzić np. z ankiet lub statystyk aktywności);
  e) Inne istotne okoliczności związane z Treściami Cyfrowymi.
 5. Jeżeli Treść Cyfrowa została zamieszczona na czas oznaczony, wówczas Operator może usunąć ją z Platformy wraz z upływem oznaczonego terminu. 
 6. Operator zastrzega sobie prawo usunięcia Treści Cyfrowej bez wyprzedzenia, gdy:
  a) dana Treść Cyfrowa narusza lub może naruszać obowiązujące prawo albo stanowiska lub wytyczne właściwych organów publicznych — w takim przypadku Operator ma prawo usunąć tę Treść Cyfrową niezwłocznie po otrzymaniu wiarygodnego zawiadomienia lub powzięcia informacji o treści bezprawnej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. 2020 poz. 344, z późn. zm.);
  b) wystąpią inne okoliczności, których Operator, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć przy dodawaniu Treści Cyfrowej (np. w razie naruszenia umowy o współpracy przez Eksperta, rezygnacji Eksperta ze współpracy itp.) i które wymagają niezwłocznego usunięcia Treści Cyfrowej, np. ze względu na grożącą odpowiedzialność prawną. 
 7. W przypadku, gdy Operator będzie zamierzał usunąć daną Treść Cyfrową z innych powodów niż określone w ust. 6, najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed planowanym usunięciem Treści Cyfrowej zamieści informację o planowanym usunięciu oraz zapewni Użytkownikom możliwość zapoznania się z Treścią Cyfrową w tym okresie. Usunięcie Treści Cyfrowej może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:
  a) Treść Cyfrowa zawiera błędy, jest niekompletna lub w inny sposób wadliwa;
  b) Treść Cyfrowa uległa dezaktualizacji;
  c) Treść Cyfrowa nie cieszy się popularnością wśród Użytkowników;
  d) Treść Cyfrowa narusza wartości lub zasady przyjmowane przez Operatora;
  e) Treść Cyfrowa nie pasowała lub przestała pasować do linii światopoglądowej wyznaczanej w ramach Platformy;
  f) upłynął okres licencji, jaka została udzielona w stosunku do Treści Cyfrowej;
  g) Treść Cyfrowa może narażać Operatora na ryzyko regulacyjne.
 8. Wszystkie komunikaty związane z udostępnianiem i usuwaniem Treści Cyfrowych będą zamieszczane na Platformie. 
 9. Treści Cyfrowe, które zostały usunięte z Platformy, nie mogą być przywrócone na żądanie Użytkownika ani przekazane mu indywidualnie. 
 10. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Użytkownik lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej. 
 11. Operator dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie. W przypadku, gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto Użytkownika, zakazane jest:
  a) dzielenie konta Użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta Użytkownika innym osobom;
  b) podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta Użytkownika w wyniku zakupu Subskrypcji;
  c) podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto Użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.; 
  d) podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Operator nie zapewnia takiej możliwości.

§ 21.
Zasady dotyczące zamieszczania Treści Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo zamieszczania Treści Użytkownika w ramach Modułu Społecznościowego, jeżeli będzie do niego posiadał dostęp w ramach Subskrypcji. Podstawowe zasady dotyczące Treści Użytkownika są zawarte w Regulaminie, co nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Operatora do wprowadzania regulaminów odrębnych, w których będą zamieszczone zasady związane z Treściami Użytkownika, w szczególności dotyczące korzystania z Modułu Społecznościowego. 
 2. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić post w Module Społecznościowym, jest zobowiązany zredagować post zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.  
 3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które:
  a) są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań – posty powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Sezonu, szeroko pojętym rozwojem kompetencji w zakresie finansów osobistych i inwestowania;
  b) powielają treści, które pojawiały się wcześniej w Module Społecznościowym. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  c) dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@fincrafters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (formularz kontaktowy);
  d) zawierają linki;
  e) służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Operatora, np. promowaniu konkurencyjnych platform edukacyjnych;
  f) służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek. Wyjątek stanowią posty cykliczne zamieszczane przez administratorów Modułu Społecznościowego, które będą służyć działaniom reklamowym, promocyjnym, marketingowym Użytkowników oraz posty Użytkownika zamieszczone w przestrzeni Tablica ogłoszeń dot. jego usług/produktów. Użytkownik zamieszczający swój post w przestrzeni Tablica ogłoszeń ponosi pełną odpowiedzialność za treść swoich ogłoszeń i ewentualne konsekwencje prawne wynikające z ich publikacji.;
  g) nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  h) propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  i) nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  j) znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  k) zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  l) zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  m) naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  n) zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  o) nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  p) obrażają uczucia religijne;
  r) mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników; 
  s) naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje w inny sposób niż określony w lit. a-r., w szczególności mogą stanowić działalność doradztwa inwestycyjnego albo działalność polegającą na udostępnianiu rekomendacji inwestycyjnych lub informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia MAR.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza jakiekolwiek Treści Użytkownika na Platformie, jest zobowiązany zapewnić, aby przysługiwały mu prawa do korzystania z tych Treści Użytkownika lub rozporządzania nimi, jak również jest zobowiązany zapewnić, aby ich zamieszczenie na Platformie nie naruszało żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 
 5. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez innego Użytkownika, mogą naruszać Regulamin, Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Operatora. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Operatora nastąpi najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Po dokonaniu weryfikacji Operator może usunąć Treści Użytkownika zgodnie z ust. 6 lub uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. 
 6. Operator w każdej chwili może weryfikować posty zamieszczane przez Użytkowników, a w przypadku stwierdzenia, że dany post narusza Regulamin, może usunąć post zamieszczony przez Użytkownika. Jednocześnie Operator zastrzega, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania postów zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania postów dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania postów Użytkowników.
 7. W odniesieniu do wszelkich Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone lub stworzone przez Użytkownika na Platformie, Użytkownik udziela Operatorowi oraz pozostałym Użytkownikom nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej i przenaszalnej licencji na korzystanie z tych Treści Użytkownika, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych. Udzielenie licencji następuje z chwilą zamieszczenia lub stworzenia Treści Użytkownika na Platformie. Użytkownik może wypowiedzieć licencję dotyczącą Treści Użytkownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 (słownie: trzy) miesiące, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego.  
 8. Po odstąpieniu od Umowy Operator nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
  a) są użyteczne wyłącznie w związku z Usługami Cyfrowymi lub Treściami Cyfrowymi;
  b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
  c) zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  d) zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 9. Na żądanie Konsumenta lub PNPK Operator udostępni takiemu Użytkownikowi, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 8 pkt a) – c). 

[ROZDZIAŁ VIII: OPŁATY. ZASADY PŁATNOŚCI]

§ 22.
Opłaty za korzystanie z Platformy

 1. Z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze odpłatnym Użytkownik jest zobowiązany uiszczać Opłaty w wysokości określonej w cenniku stosowanym przez Operatora. W szczególności dotyczy to zakupu Subskrypcji. 
 2. Opłaty za Subskrypcję są wnoszone z góry, przy czym Opłata może mieć charakter:
  a) jednorazowy lub
  b) cykliczny, zgodnie z proponowanymi przez Operatora Okresami Rozliczeniowymi.
 3. W przypadku Opłat jednorazowych Opłata jest wnoszona jeden raz za cały Okres Subskrypcji, natomiast w przypadku Opłat wnoszonych cyklicznie Opłaty są pobierane za każdy rozpoczynający się Okres Rozliczeniowy w czasie Okresu Subskrypcji. Przed zawarciem Umowy Operator przekazuje Użytkownikowi informacje o długości Okresów Rozliczeniowych w przypadku płatności cyklicznych.
 4. W przypadku opłacenia Subskrypcji jednorazowo Operator gwarantuje stałą Opłatę za cały Okres Subskrypcji (Opłata nie ulegnie zmianie). Natomiast w przypadku Subskrypcji płatnej cyklicznie, zgodnie z wybranym Okresem Rozliczeniowym, Operatorowi przysługuje prawo zmiany Cen w trakcie trwania Subskrypcji, jednak zmiana ta będzie dotyczyć wyłącznie Użytkowników, którzy aktywują Subskrypcję po dniu podwyższenia Opłaty. W przypadku Użytkowników, którzy aktywowali Subskrypcję przed dniem podwyższenia Opłat, Opłata pozostaje bez zmian, z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik anuluje Subskrypcję i aktywuje ją ponownie po podwyższeniu Opłat (w przypadku powtórnej aktywacji Subskrypcji obowiązuje już nowa Opłata). Operator powiadomi Użytkowników o planowanej zmianie cennika Opłat najpóźniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed wejściem zmiany w życie.   
 5. Jeżeli Operator pozostaje w gotowości do świadczenia Usług, a Użytkownik nie korzysta z Usług z przyczyn leżących po jego stronie, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek Opłat na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa konsumenckiego.

§ 23.
Uprawnienia specjalne i akcje specjalne

 1. Operator może oferować rabaty, upusty lub inne gratyfikacje przy okazji korzystania z Usług dostępnych w ramach Platformy, w szczególności na potrzeby nabycia Subskrypcji. Decyzje dotyczące przyznawania rabatów, upustów lub innych gratyfikacji podejmuje Operator. 
 2. Operator jest uprawniony do organizowania akcji specjalnych, w szczególności we współpracy z Partnerami, w związku z czym Użytkownicy biorący udział w akcji specjalnej mogą być zwolnieni z obowiązku wnoszenia Opłat na rzecz Operatora lub zobowiązani do ich uiszczania w wysokości niższej niż to wynika z cennika. 
 3. Zasady akcji specjalnych  określane są odrębnie  przez Operatora. 
 4. Operator jest uprawniony do weryfikacji na każdym etapie, czy Użytkownik spełnia warunki udziału w akcji specjalnej. Jeżeli okaże się, że Użytkownik naruszył warunki, od których zależy przyznanie uprawnień specjalnych, Operator może wykluczyć takiego Użytkownika z udziału w akcji specjalnej. 
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Cen, Operator obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dana Usługa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tej Usługi do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki. 
 6. Jeżeli Operator zorganizował akcję specjalną, a Użytkownik nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po stronie Użytkownika (np. w wyniku nielogowania się przez Użytkownika na Platformę, nieodczytania poczty elektronicznej przez dłuższy czas, zakwalifikowania wiadomości e-mail wysłanego przez Operatora jako spamu przez dostawcę poczty elektronicznej Użytkownika itp.), Użytkownikowi nie przysługują roszczenia związane z akcjami specjalnymi, w szczególności nie przysługuje mu prawo do skorzystania z nich w późniejszym terminie ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystane uprawnienia. 

§ 24.
Dokonywanie płatności

 1. Opłata za Subskrypcję jest uiszczana z góry — wraz z zakupem Subskrypcji lub zgodnie z wybranym Okresem Rozliczeniowym. 
 2. Uiszczenie Opłat jest możliwe za pomocą metody płatności wskazanych w Platformie, w szczególności poprzez: dokonanie zapłaty za pośrednictwem Operatora szybkich płatności (tj. PayU); w tym poprzez dokonanie zapłaty za pomocą karty płatniczej. 
 3. Zapłata za Subskrypcję płatną cyklicznie jest możliwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej, w związku z czym warunkiem uruchomienia Subskrypcji płatnej cyklicznie jest podpięcie karty płatniczej do konta Użytkownika. Nie ma możliwości uiszczania Opłat za pomocą innych metod płatności (np. przelewem). 
 4. Operator płatności ma prawo weryfikacji kart płatniczych, które są podpinane pod konto Użytkownika, a w szczególności ma prawo nie zaakceptować karty płatniczej wskazanej przez Użytkownika, np. wydanej w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska. W przypadku negatywnej weryfikacji dokonanej przez operatora płatności Operator nie jest zobowiązany do świadczenia Usług, a także ma prawo uniemożliwić Użytkownikowi dalsze korzystanie z Usług, za które nie została wniesiona Opłata (np. poprzez zablokowanie dostępu do Platformy). Użytkownik może wnieść reklamację bezpośrednio do operatora płatności, który negatywnie zweryfikował podpiętą kartę płatniczą.
 5. W przypadku Subskrypcji płatnej cyklicznie kwota Opłaty jest pobierana automatycznie z rachunku płatniczego Użytkownika w pierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego. Pobieranie środków z karty płatniczej następuje do chwili anulowania Subskrypcji przez Użytkownika na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 6. Przez okres trwania Subskrypcji płatnej cyklicznie Użytkownik jest zobowiązany posiadać na rachunku płatniczym środki pieniężne w kwocie odpowiadającej Opłacie za Subskrypcję. W przypadku, gdy operacja pobrania środków z karty płatniczej będzie zakończona niepowodzeniem, Operator podejmie jeszcze 3 próby pobrania środków. Jeżeli po 3 próbach Opłata nie zostanie uregulowana, Operator dokona blokady konta Użytkownika na zasadach opisanych w § 13, w związku z czym Użytkownik utraci dostęp do Platformy. Odzyskanie dostępu w ramach Subskrypcji będzie możliwe po uregulowaniu Opłat przez Użytkownika. 
 7. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Użytkownik będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Operatora.
 8. Dniem zapłaty jest dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Operatora.
 9. Na życzenie Użytkownika Operator wystawi fakturę VAT. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany przekazać Operatorowi wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego — poprzez wskazanie ich w koncie Użytkownika lub w formularzu zamówienia. Faktury VAT będą przekazywane elektronicznie, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. W związku z tym Użytkownik upoważnia Operatora do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Użytkownika adres elektroniczny. 
 10. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 11. Operator nie gromadzi żadnych danych dotyczących płatności za pośrednictwem operatorów szybkich płatności lub przy użyciu karty płatniczej, z wyjątkiem identyfikatora płatności, który umożliwia potwierdzenie, że dana płatność została dokonana przez danego Użytkownika.

[ROZDZIAŁ IX: POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§ 25.
Pozostałe prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach Umowy Operator zobowiązuje się:
  a) świadczyć Usługi na zasadach przewidzianych w Regulaminie;
  b) informować Użytkownika o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług;
  c) udzielać Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług, w tym dotyczących funkcjonowania Platformy;
  d) zapewnić dostęp do konta Użytkownika i związanych z nim dokumentów;
  e) podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Platformy przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do niej lub jej wykorzystaniem.
 2. Operator ma prawo do:
  a) informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z Usługami;
  b) pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usług. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego;
  c) prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Użytkowników, jeżeli będą wymagane ustawą lub innymi przepisami.

§ 26.
Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika

 1. W ramach Umowy Użytkownik zobowiązuje się:
  a) przestrzegać postanowień Regulaminu;
  b) regulować wszelkie Opłaty zgodnie z Regulaminem;
  c) korzystać z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem i dostępnymi funkcjonalnościami;
  d) korzystać z Usług zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
  e) przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
  f) nie naruszać praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi oraz osobom trzecim;
  g) współdziałać w dobrej wierze z Operatorem w zakresie należytego wykonania Umowy;
  h) informować Operatora o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy, np. zmianie karty płatniczej w przypadku Subskrypcji płatnej cyklicznie;
  i) udzielać na żądanie Operatora wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych;
  j) zabezpieczyć we własnym zakresie dostęp do urządzeń i sprzętów, które są używane do korzystania z Platformy;
  k) przestrzegać zakazów związanych z dostarczaniem danych bezprawnych.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  a) zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
  b) korzystania z Usług zgodnie z Regulaminem;
  c) kierowania zapytań do działu pomocy Operatora i wnoszenia reklamacji.

[ROZDZIAŁ X: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

§ 27.
Odpowiedzialność Operatora

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Użytkownika w ramach Umowy, w szczególności w postaci satysfakcjonującego rozwoju osobistego;
  b) nieprzydatność Usług do celu założonego przez Użytkownika;
  c) skutki blokady konta Użytkownika;
  d) brak dostępu do Platformy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika;
  e) skutki nieuprawnionej ingerencji w Platformę przez Użytkownika lub osoby trzecie;
  f) utratę danych zapisanych w systemach teleinformatycznych Operatora z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, niezależnej od Operatora;
  g) nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
  h) problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Platformy, w tym dokonywaniem płatności z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w szczególności operatorów płatności;
  i) działania i zaniechania Użytkowników związane z Modułem Społecznościowym;
  j) Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników;
  k) działania i zaniechania operatorów płatności;
  l) działania i zaniechania Partnerów;
  m) skutki opóźnienia we wnoszeniu Opłat przez Użytkownika;
  n) niezastosowanie się przez Użytkownika do wskazówek i zaleceń Operatora;
  o) podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  p) skutki korzystania z Usług z naruszeniem przepisów prawa;
  r) skutki nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu;
  s) skutki siły wyższej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Operatora może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców zewnętrznych technologii, urządzeń, usług itp.
 4. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody umyślnej. 
 5. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie, w szczególności w ust. 1-4, nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie można ograniczyć lub wyłączyć.
 6. W odniesieniu do Treści Użytkowników, które są zamieszczane przez samych Użytkowników i przechowywane w systemach teleinformatycznych Operatora, zasady odpowiedzialności Operatora w odniesieniu do Treści Użytkownika określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2020 poz. 344, z późn. zm.)
 7. Odpowiedzialność Operatora wobec Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy regulują właściwe przepisy prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego, w związku z czym postanowienia niniejszego paragrafu związane z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności Operatora nie dotyczą Konsumentów lub PNPK. 
 8. Użytkownik akceptuje fakt, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne Użytkowników, ani za szkody lub straty poniesione przez Użytkowników w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie prezentowanych Treści Cyfrowych i Usług Cyfrowych.
 9. Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Użytkownika indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji dotyczącej instrumentów finansowych, każdy Użytkownik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.
 10. Użytkownik akceptuje fakt, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje uwzględnione w Treściach Cyfrowych lub Usługach Cyfrowych okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

§ 28.
Odpowiedzialność za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia za wady Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Użytkowników innych niż Konsument lub PNPK. 
 2. Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
 3. Operator jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
 4. W przypadku Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych:
  a) dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  b) dostarczanych w sposób ciągły — Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. 
 5. W przypadku, gdy Operator dostarcza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe w sposób ciągły, Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§ 29.
Doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Usługi lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 2. Jeżeli doprowadzenie Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Operatora, może on odmówić doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
 3. Operator doprowadza Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Operator został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
 4. Koszty doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Operator.

§ 30.
Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 29 ust. 2;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  c) brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe do zgodności z Umową;
  d) brak zgodności Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 29 ust. 1;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
 2. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowe są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 
 3. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
 4. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§ 31.
Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy

 1. W sytuacji, gdy Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  a) w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych z Umową;
  b) w przypadku niedostarczenia przez Operatora Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Użytkownika,
  do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Jeżeli Operator dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Operator może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Operatora. 
 3. Operator jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Usługom Cyfrowym lub Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Operator nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Usługi Cyfrowe lub Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał. 
 4. Operator jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
 5. Operator dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 32.
Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Operatora na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
 2. Użytkownik w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za:
  a) korzystanie z Platformy niezgodnie z Regulaminem, w szczególności poprzez wykorzystywanie jej do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
  b) spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Platformy, w szczególności w postaci naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  c) prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Platformy;
  d) naruszenie praw własności intelektualnej lub innych praw niematerialnych przysługujących Operatorowi; lub osobom trzecim;
  e) niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;
  f) opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
  g) brak uiszczenia Opłat lub uiszczanie ich z opóźnieniem;
  h) przekazanie nieprawdziwych, niekompletnych lub w inny sposób niezgodnych ze stanem faktycznym albo prawnym informacji na potrzeby korzystania z Usług.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Operatora z tytułu korzystania z Platformy przez Użytkownika, Użytkownik zwalnia Operatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a także pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Operator w związku z tymi roszczeniami. Zastrzeżenie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK.

 [ROZDZIAŁ XI: CZAS TRWANIA UMOWY]

§ 33.
Czas trwania Umowy

 1. W przypadku Subskrypcji Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, równy Okresowi Subskrypcji. Umowa dotycząca świadczenia innych Usług niż Subskrypcja (np. newsletter) zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Jeżeli Użytkownik korzystający z Subskrypcji miesięcznej nie złoży oświadczenia o rezygnacji z dalszego korzystania z Platformy (poprzez anulowanie Subskrypcji za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Platformy), Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne Okresy Subskrypcji odpowiadający długości poprzedniego Okresu Subskrypcji, zgodnie z postanowieniami § 7. W przypadku Okresów Subskrypcji wynoszących 6 lub 12 miesięcy Umowa wygasa z ostatnim dniem Okresu Subskrypcji.
 3. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1 lub ust. 2 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat na rzecz Operatora przez Użytkownika.

§ 34.
Rozwiązanie Umowy

 1. Operator może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn leżących po jego stronie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w szczególności w przypadku:
  a) cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez Operatora, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
  b) utraty przez Operatora możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych, pozwalających wykonywać Umowę na dotychczasowym poziomie;
  c) zmiany charakteru działalności prowadzonej przez Operatora;
  d) zamknięcia Platformy, sprzedaży Platformy lub innej zmiany sposobu funkcjonowania Platformy.
 2. W sytuacjach, o których mowa w § 32 ust. 2, Operator może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do określonego działania lub zaniechania i wyznaczeniu terminu dodatkowego, nie krótszego niż 7 (słownie: siedem) dni.
 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Operatorem na czas nieoznaczony w każdej chwili, przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub zaprzestając korzystania z Usług (np. poprzez wypisanie się z newslettera). 
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę zawartą z Operatorem na czas oznaczony wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub Regulaminie (prawo rezygnacji z Subskrypcji po Okresie Próbnym). W pozostałych przypadkach Umowa zawarta na czas oznaczony nie podlega wypowiedzeniu przed upływem okresu, na jaki została zawarta. 
 5. W przypadku rezygnacji z Subskrypcji w czasie trwania Okresu Subskrypcji Użytkownik zachowuje prawo do korzystania z Subskrypcji do końca opłaconego Okresu Subskrypcji.

[ROZDZIAŁ XII: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

§ 35.
Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK

 1. Użytkownik będący Konsumentem lub PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny Użytkownik powinien przesłać Operatorowi oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Operatora podanymi w rozdziale XIV, paragraf 41. Wzór oświadczenia jest dostępny pod adresem https://subskrypcja.fincrafters.pl/formularz-odstapienia.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:
  a) o świadczenie Usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości; 
  b) o świadczenie Usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
  c) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Jeżeli został spełniony choć jeden warunek przewidziany w ust. 2, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn. 
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 5. Operator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Użytkownikowi dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 6. Operator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

§ 36.
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik może złożyć reklamację. W tym celu Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, który jest dostępny pod adresem https://subskrypcja.fincrafters.pl/formularz-reklamacyjny.
 2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny kontakt@fincrafters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (formularz kontaktowy).
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko (ewentualnie firmę) Użytkownika;
  b) dane kontaktowe;
  c) szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność świadczenia Usług z Regulaminem.
 4. Po otrzymaniu reklamacji Operator niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. 
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 6. Jeżeli Operator nie dostarczył Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Użytkownik może złożyć reklamację, w której wezwie Operator do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Operator nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez wzywania Operator do dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych, gdy:
  a) z oświadczenia Operatora lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Operator nie dostarczy Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych;
  b) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Usług Cyfrowych lub Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Operator nie dostarczył ich w tym terminie.

[ROZDZIAŁ XIV: POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW]

§ 37.
Polubowne rozwiązywanie sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 
 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 września 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356);
  b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1706, z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z Operatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) uzyskanie bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
  d) korzystanie z Platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z Umową, która to Platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

[ROZDZIAŁ XV: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

§ 38.
Prawa własności intelektualnej

 1. Platforma oraz wszystkie materiały dostępne na Platformie, w tym kod źródłowy, layout, logo, bazy danych itp., a także wszelkie treści przygotowywane przez Operatora, w szczególności Treści Cyfrowe, mogą stanowić chronione dobra niematerialne, zwane dalej „Dobrami Niematerialnymi” — i podlegać ochronie zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej. Użytkownik zobowiązuje się do nienaruszania praw własności intelektualnej przysługujących Operatorowi lub osobie trzeciej, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa. 
 2. Na podstawie Regulaminu Operator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Dóbr Niematerialnych w zakresie koniecznym do korzystania z Usług.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas świadczenia Usług, na terytorium, gdzie Użytkownik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 4. Użytkownik nie może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich.
 5. Użytkownik nie może przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie. 
 6. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku bezwzględnie zabrania się Użytkownikowi bez zgody Operatora: 
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) Dóbr Niematerialnych, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 
  b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze Dóbr Niematerialnych; 
  c) stosowania Dóbr Niematerialnych i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu lub utworze;
  d) rozporządzania i korzystania z oprogramowania podobnego do Platformy, które mogłoby stanowić opracowania Platformy; 
  e) odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  f) odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim Dóbr Niematerialnych, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji; 
  g) dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Dóbr Niematerialnych na rzecz osób trzecich.
 7. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkownika dostępu do Dóbr Niematerialnych koniecznych do korzystania z Usług. Licencja wygasa wraz z zakończeniem świadczenia Usług, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. 
 8. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności Ekspertów i zewnętrznych dostawców. 
 9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Operatorem. 

§ 39.
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Operator. 
 2. Szczegółowe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz plikami cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://subskrypcja.fincrafters.pl/polityka-prywatnosci
 3. Użytkownik, w szczególności Klient Biznesowy, zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Operatorowi ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami, założenia konta Użytkownika itp.).
 4. Użytkownik, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. W szczególności dotyczy to wykorzystywania danych osobowych osób trzecich w Treściach Użytkownika.
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Operator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem. 
 6. W przypadku, gdy:
  a) Użytkownik nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
  b) Użytkownik bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, i z tego powodu Operator poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Użytkownik może zostać zobowiązany do naprawienia Operatorowi szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Operatorowi wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych.

§ 40.
Opinie

 1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Platformie, Operatorze lub oferowanych Usługach — w ramach Platformy lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Platformy, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  a) bez uprzedniego skorzystania z Platformy;
  b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  c) naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej;
  d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny Platformy albo oferowanych Usług.
 5. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Platformy. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkowników dotyczących zamieszczonych opinii, Użytkownik może zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Użytkownika Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

[ROZDZIAŁ XVI: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

§ 41.
Kontakt z Operatorem

 1. Kontakt z Operatorem jest możliwy:
  a) pocztą elektroniczną pod adresem kontakt@fincrafters.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Platformy (formularz kontaktowy);
  b) pocztą tradycyjną pod adresem: FBO Rozwój Sp. z o.o., ul. Słupecka 2A/15, 02-309 Warszawa;
  c) telefonicznie pod numerem: 22 398 36 80.
 2. Preferowaną formą komunikacji pomiędzy Stronami jest korespondencja elektroniczna, za pomocą wiadomości e-mail.

§ 42.
Postanowienia końcowe

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:
  a) zmiana warunków świadczenia Usług;
  b) konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
  c) konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
  d) konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze;
  e) zmiany redakcyjne.
 2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
 3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Platformie, a ponadto Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Operator posiada adres e-mail Użytkownika).
 4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po 7 (słownie: siedmiu) dniach od zawiadomienia.
 5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu ma charakter istotny oraz istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. 
 6. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego. 
 7. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
 8. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację Umowy.
 9. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa. 
 11. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Operatora, a w przypadku Użytkowników będących Konsumentami lub PNPK — sądowi powszechnemu, którego właściwość określają przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1805, z późn. zm.). 
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2024 r.

Regulamin obowiązujący do dnia 11 marca 2024 r.
Regulamin obowiązujący do dnia 30 marca 2023 r.